Osiguranje odgovornosti iz delatnosti organizatora turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
Predmet osiguranja je odgovornost iz delatnosti osiguranika za štetu koja je uzrokovana:

putniku – neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza osiguranika kao organizatora putovanja, a koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja, usled privremene nelikvidnosti, likvidacije ili stečaja;
usled nemogućnosti osiguranika kao organizatora putovanja da izmiri troškove nužnog smeštaja ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, usled privremene nelikvidnosti, likvidacije ili stečaja.
LIMIT POKRIĆA

U slučaju nastanka osiguranog slučaja neispunjenja, delimičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveza osiguranika kao organizatora putovanja, limit naknade za svakog pojedinačnog putnika iznosi:

tabela

Obračun premiije osiguranja

Tarifom premija osiguranja mogu se predvideti popusti i doplaci po osnovu:

načina plaćanja premije osiguranja,
ostvarenog tehničkog rezultata,
poslovne saradnje,
višegodišnjeg osiguranja.
Ostale obaveze ugovarača osiguranja

Ugovarač osiguranja i osiguranik dužni su da svim putnicima i zainteresovanim licima pruže informacije o osiguranju, kao i da pruže informacije o visini i načinu isplate naknade iz osiguranja u slučaju nastanka osiguranog slučaja.
Ove nformacije moraju biti razumljive i dostupne u pismenoj formi.