Osiguranje odgovornosti drumskog vozara za štete pričinjene na robi primljenoj na prevoz u domaćem i međunarodnom transportu

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI DRUMSKOG VOZARA ZA ŠTETE PRIČINJENE NA ROBI PRIMLJENOJ NA PREVOZ U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM TRANSPORTU
Nije dovoljno da robu dobro zapakujete

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vozara za štete na robi primljenoj na prevoz u drumskom transportu.

Odgovornost je pokrivena ovim osiguranjem od momenta kada osiguranik preuzme robu od pošiljalaca pa do momenta njene predaje primaocu.