Osiguranje od odgovornosti

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Milenijum osiguranje je pravi partner za siguran život – ako odlučite da mi brinemo umesto Vas i mi plaćamo štetu umesto Vas

Osiguranjem od odgovornosti omogućava se zaštita osiguranika za štetu učinjenu trećem licu uzrokovanjem smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz delatnosti osiguranika, iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti, koji su označeni u polisi osiguranja.

Osiguranje se, takođe, odnosi na odgovornost za štetu nastalu usled:

povećane opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
novog izvora opasnosti koji se kod osiguranika pojavi posle zaključenja ugovora o osiguranju
Ako je predviđeno, ili ako je tako posebno ugovoreno, osiguranjem je pokrivena i odgovornost za :

štetu zbog krađe ili nestanka stvari
štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, tzv. “čisto imovinska šteta”.
PROŠIRENJE OSIGURANJA:

U okviru osiguranog izvora opasnosti obavljanja delatnosti obuhvaćena je i odgovornost osiguranika koja proističe iz:

Korišćenja odnosno posedovanja, zakupa ili uživanja: zemljišta, zgrada i prostorija koje se isključivo koriste za potrebe osigurane delatnosti ili zanimanja.
Korišćenja objekata društvenog standarda, koji isključivo služe radnicima osiguranika (kao npr. restorana društvene ishrane, kupališta, odmarališta, sportskih igrališta i slično).
Upotrebe liftova namenjenih za prevoz lica i tereta.
Upotrebe bicikla bez motora za potrebe osigurane delatnosti.
Uskladištenja materijala za loženje i pogon koji se isključivo koristi za obavljanje osigurane delatnosti ili zanimanja (uređaji za točenje i uskladištenje).
Krađe ili nestanka stvari za ličnu upotrebu osiguranikovih radnika uz uslov da su stvari smeštene u zaključanim prostorijama ili zaključanim ostavama, osim novca, satova, foto aparata, dragocenosti svih vrsta, vrednosnih papira, dokumenata svih vrsta i slično.
Investiranja ili izvođenja građevinskih i montažnih radova (novogradnja, popravak, prepravak, krečenje, kopanje i slično) ukoliko se radi o nekretninama navedenim u tački 1 i 2 ovog člana ukoliko predračunska vrednost tih radova u svakom pojedinom slučaju ne iznosi više od 200.000,00 dinara.
Posedovanja garaža koje se nalaze na, odnosno u osiguranim nekretninama, ukoliko se ne radi o garaži za privređivanje (iznajmljivanje uz naknadu) ili hotelskoj garaži.
Posedovanja svetlosnih i ostalih reklama te natpisa koji se nalaze na, odnosno u osiguranim nekretninama.
OSIGURANJE OD NOVIH IZVORA OPASNOSTI

Ako se posle zaključenja ugovora o osiguranju pojave novi izvori opasnosti pokriće iz osiguranja proširuje se i na odgovnornost iz novih izvora opasnosti, osim za štete usled zagađivanja zemljišta i vode, ali samo u slučaju da je baš takav izvor opasnosti (delatnost, stvar, pravni odnos ili određeno svojstvo) obuhvaćen osiguranjem prilikom zaključenja osiguranja i naveden na polisi.