Osiguranje pokretne tehnike

OSIGURANJE POKRETNE TEHNIKE
Bez alata nema zanata.

Predmet osiguranja:

prenosivi instrumenti, uređaji i aparti, koji se koriste na terenu, a služe za geološka ihidrogeološka istraživanja, merenje, kontrolu, analizu, dijagnostiku i snimanje (tehničku i medicinsku) i slično, a ne čine sastavni deo odnosno nisu ugrađeni u motorno vozilo, plovilo ili letelicu, kojima se vrši prenos radi korišćenja
Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari ostvarenjem osiguranog slučaja:

za vreme prevoza ili prenosa zbog udesa motornog vozila, plovila ili letelice
za vreme upotrebe, kao i za vreme uskladištenja od osnovnih i dopunskih opasnosti iz Uslova za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti
nezgoda u pogonu za vreme upotrebe, pod kojima se podrazumevaju događaji koji nastanu nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao greške u konstrukciji, materijalu i izradi, raspadanje usled dejstva centrifugalne sile, smrzavanja, pritiska snega ili leda, neposrednog kretanja leda, nadpritiska i podpritiska, otkazivanja ili zatajivanja uređaja za zaštitu ili regulaciju, nespretnosti, nehata ili zle namere radnika ili nekog drugog lica, pada osigurane stvari, udara ili upada stranog tela u osiguranu stvar, zaglave u toku bušenja u buštotinama;
provalne krađe i razbojništva iz Uslova za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva
Stvari koje su predmet osiguranja osigurane su:

dok se nalaze u objektima osiguranika
za vreme prevoza i prenosa do mesta korišćenja i nazad
za vreme uskladištenja na mestu korišćenjaSave
kada se nalaze u radu
kada su date u najam ili poslugu