Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI
Vašim kućama, stanovima, nameštaju i drugoj imovini možete obezbediti najpotpunije osiguravajuće pokriće, a sebi miran san.

Kod osiguranja građevinskih objekata i drugih nepokretnih stvari osigurani su svi delovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema (lift, centralno grejanje sa cisternom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori i drugo).

Osiguranjem zgrade u gradnji osiguran je i građevinski materijal na gradilištu, namenjen za ugradnju u građevinski objekat u izgradnji koji se osigurava po ovim Uslovima.

Kod osiguranja pokretnih stvari, ako u polisi stvari nisu navedene pojedinačno, već kao skup, osigurane su sve stvari koje se nalaze na mestu osiguranja a pripadaju osiguranom skupu, kako one koje su postojale u trenutku zaključenja ugovora, tako i one koje se naknadno unesu u taj skup.

Osigurane su samo stvari koje su svojina osiguranika i lica koja sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od sledećih opasnosti:

Požara i udara groma
Eksplozije
Oluje
Grada (tuče)
Udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat
Pada letilice i
Manifestacija i demonstracija
Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika:

Poplavu, bujicu i visoku vodu
Klizanje tla i odronjavanje
Sleganje tla
Snežnu lavinu
Iscurenje (lekažu)
Izlivanje vode iz instalacija
Samozapaljenje zaliha
Izlivanje užarene tečne rastopljene mase
Udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat
Zemljotres
OSIGURANE ŠTETE:

Štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, prouzrokovane prilikom spašavanja (rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i slično), usled nastalog osiguranog slučaja;
Štete zbog nestanka osigurane stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja;
Troškovi raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari.
Požarom se smatra vatra nastala izvan određenog ognjišta ili vatra koja je ovo mesto napustila i sposobna je da se dalje širi svojom vlastitom snagom.